نمونه کار هنرجویان دست آزاد

1396/11/23


مهدیس نوریان - دست آزاد - استاد : لیلا قهاری
گلفام تهرانی - دست آزاد - استاد : لیلا قهاری
گلنوش تهرانی - دست آزاد - استاد : لیلا قهاری