تقویم دوره های زبان

1401/01/09

IELTS
نام دوره
مدت(ساعت)
شروع دوره
ایام برگزاری
ساعت برگزاری
شهریه (ریال)
60
01/03/23زوج17:30-20:30

 

27.500.000
PRE-IELTS6001/04/23پنج شنبه-جمعه

14:30-17:30

11-14

27.500.000
PRE-IELTS6001/07/10یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه

17:30-20:30

14:30-17:30

27.500.000

+IELTS 6

6001/03/31یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه

17:30-20:30

14:30-17:30

30.000.000
+IELTS 66001/05/19زوج17:30-20:3030.000.000
+IELTS 66001/07/07پنجشنبه-جمعه

14:30-17:30

11-14

30.000.000
IELTS Preparation Course
51
01/02/05
زوج
17:30-20:3028.750.000
IELTS Preparation Course5101/05/25یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه

14:30-17:30

17:30-20:30

28.750.000
IELTS Preparation Course5101/07/11زوج17:30-20:3028.750.000
IELTS 7+
51
01/02/30
جمعه
9-1433.750.000

 

Other Exams 
نام دوره
مدت(ساعت)
شروع دوره
ایام برگزاری
ساعت برگزاری
شهریه (ریال)
51
01/02/28
زوج
17:30-20:30
28.750.000
51
01/02/28
زوج
17:30-20:30
28.750.000
36
01/04/08
زوج
17:30-20:30
25.200.000

 

 

 

Teacher Training (TTC)
نام دوره
مدت(ساعت)
شروع دوره
ایام برگزاری
ساعت برگزاری
شهریه (ریال)
20
01/03/06
پنجشنبه-جمعه

11:00-14:00

14:30-17:30

16.800.000
120
01/04/16
پنجشنبه-جمعه

11:00-14:00

14:30-17:30

37.200.000
180
01/04/16
پنجشنبه-جمعه

11:00-17:00

14:30-19:30

79.300.000

 

 

Mock Tests
نام دوره
مدت(ساعت)
شروع دوره
ایام برگزاری
ساعت برگزاری
شهریه (ریال)
آزمون آزمایشی IELTS
3
01/02/08
پنجشنبه 
14:00-11:00
5.100.000
آزمون آزمایشی IELTS
3
01/02/22
پنجشنبه 
14:00-11:00
5.100.000
آزمون آزمایشی IELTS
3
01/03/12
پنجشنبه 
14:00-11:00
5.100.000

 

Level: Start 
نام دوره
مدت(ساعت)
شروع دوره
ایام برگزاری
ساعت برگزاری
شهریه (ریال)
32
01/04/04زوج
17:30-19:00
5.760.000
32
01/04/04زوج17:30-19:00
5.880.000
move23201/04/04زوج17:30-19:005.880.000
32
01/04/02فرد15:00-16:30
5.880.000
32
01/04/02فرد15:30-17:00
5.880.000
32
01/04/02فرد17:15-18:45
5.880.000
32
01/04/02فرد18:30-20:00
5.880.000
32
01/04/04زوج14:30:16:00
5.880.000
32
01/04/02فرد14:00-15:30
5.880.000
32
01/04/04زوج16-17:30
5.880.000
32
01/04/04زوج18:30-20:00
6.300.000
32
01/04/02فرد17:00-18:30
6.300.000
32
01/04/02فرد16:00-17:30
6.300.000
32
01/04/02فرد15:30-17:00
6.300.000
32
01/04/02فرد16:00-17:30
6.300.000
32
01/04/02فرد15:30-17:00
6.300.000
32
01/04/04زوج16:00-17:30
6.300.000
32
01/04/04زوج17:00-18:30
6.300.000
kets63201/04/04زوج17:30-19:006.300.000
32
01/04/04زوج
17:00-18:30
6.720.000
32
01/04/02فرد17:00-18:30
6.720.000
32
01/04/02فرد18:30-20:00
6.720.000
32
01/04/02فرد17:00-18:30
6.960.000
 Advanced 43201/04/02فرد18:30-20:006.960.000
32
01/04/02فرد17:30-19:00
7.080.000
32
01/04/02فرد17:00-18:30
7.080.000
36
01/02/14
زوج
17:30-19:30
7.360.000
English A1.43601/02/14شنبه-چهارشنبه17:30-20:307.360.000
36
01/02/14 
زوج
17:30-19:30
7.360.000
36
01/02/14
زوج
19:30-21:30
7.360.000
36
01/04/12
یکشنیه-سه شنبه
17:30-19:30
7.360.000
36
01/02/14
زوج
19:30-21:30 
7.590.000
36
01/02/14
زوج
19:30-21:307.590.000
English A2.23601/02/14زوج17:30-19:307.590.000
36
01/02/14
زوج
17:30-19:30
7.820.000
36
01/02/14
زوج
21:30-23:30
7.820.000
36
01/04/12
یکشنیه-سه شنبه
18:30-20:30
7.820.000
36
01/02/14
زوج
19:30-21:30
7.820.000
36
01/02/14
زوج
17:30-19:30
8.200.000
36
01/02/14
زوج
15:30-17:30
8.200.000
36
01/04/12
یکشنیه-سه شنبه
17:30-19:30
8.520.000
36
01/04/12
یکشنیه-سه شنبه
19:30-21:30
8.520.000

 


 

 

زبان های غیر انگلیسی
نام دوره
مدت(ساعت)
شروع دوره
ایام برگزاری
ساعت برگزاری
شهریه (ریال)
فرانسهA1.1
36
01/02/24شنبه-چهارشنبه19:30-21:3010.270.000
فرانسهA1.13601/03/12پنجشنبه-جمعه18:30-20:3010.270.000
فرانسهA1.23601/02/18یکشنبه-سه شنبه19:15-17:4510.270.000
فرانسهA1.23601/02/19دوشنبه-چهارشنبه18:00-20:0010.270.000
فرانسهA1.23601/05/11یکشنبه-سه شنبه19:15-17:4510.270.000
فرانسهA1.43601/02/19شنبه تا پنجشنبه8:00-11:0010.270.000
فرانسهA2.13601/04/22شنبه-چهارشنبه17:30 – 19:3010.660.000
فرانسهA2.33601/03/25یکشنبه-چهارشنبه19:00-21:0010.660.000
فرانسهB1.23601/02/13یکشنبه-سه شنبه20:00-22:0011.440.000
GermanA1.1 5101/02/18فرد16:00-18:0014.280.000
GermanA1.2 5101 /02/10زوج19:00-21:0014.280.000
GermanA1.2 5101/02/25فرد19:00-21:0014.280.000
GermanA1.2 5101/03/07زوج17:00-19:0014.280.000
GermanA2.1 5101/03/08فرد18:00-20:0014.640.000
GermanA2.2 5101/03/09زوج19:00-21:0014.640.000
ترکیA1.12601/02/24شنبه-چهارشنبه19:30-21:7.380.000
ترکیA1.22601/02/18یکشنبه-سه شنبه16:30-187.380.000
ترکیA1.22601/04/21شنبه-سه شنبه16:30 -18:007.380.000
ترکیA1.32601/02/25یکشنبه-سه شنبه18-197.380.000
ترکیA1.32601/03/07شنبه-سه شنبه18:30-177.380.000
ترکیA2.22601/03/24یکشنبه-سه شنبه18:30-20:307.750.000
ترکیA2.32601/03/17شنبه-سه شنبه20:00-21:307.750.000
ایتالیاییA1.13001/02/18یکشنبه-سه شنبه19-17:308.560.000
ایتالیاییA1.23001/02/20 یکشنبه-سه شنبه19-188.560.000
ایتالیاییA1.23001/04/26یکشنبه-سه شنبه17:30-19:308.560.000
ایتالیایی A2.1301401/05/18یکشنبه - سه شنبه19:30-219،050،000
اسپانیاییA1.13001/02/27یکشنبه-سه شنبه18:00-20:008.630.000
اسپانیاییA1.23001/04/08شنبه-چهارشنبه18:00-20:008.630.000