نمونه کار هنرجویان طراحی مفهومی

1396/11/23

مریم کاردان - طراحی مفهومی - استاد : لیلا قهاری
الهه فخاری - طراحی مفهومی - استاد : لیلا قهاریمعصومه برزگر - طراحی مفهومی - استاد : لیلا قهاریمینا رنجبر - طراحی مفهومی - استاد : لیلا قهاری