نمونه کار هنرجویان مد و فشن

1396/12/04هدی منصوری - استاد : مریم خورسند
مهگل فرشچی - استاد : مریم خورسند
هدی منصوری - استاد : مریم خورسند
ویوین داوودی - استاد : مریم خورسند
مهگل فرشچی - استاد : مریم خورسند
سمانه دهقانی - استاد : مریم خورسند
هدی منصوری - استاد : مریم خورسند
آزاده زاهری - استاد : مریم خورسندزهرا نجفی - استاد : مریم خورسند