سرفصل های دوره آموزشی EXCEL EXPERT 2016

1397/07/17

سرفصل دوره آموزش Microsoft Office Excel Expert 2016

 • فرمول نویسی های تو در تو با استفاده از (IF , AND , OR, ….)
 • توابع جستجو گر
 • توابع ریاضی
 • توابع زمان و مکان
 • توابع بانک اطلاعاتی
 • ابزارSUBTOTAL
 • ابزار GOLAL SEEK
 • ابزار DATA TABLE
 • ابزار SCENARIO MANAGER
 • ابزار CONSOLIDATE
 • ابزار DATA VALIDATION
 • ابزار TEXT TO COLUMN
 • فیلتر پیشرفته انتقال داده از اکسل به اکسس و بالعکس
 • کشیدن انواع نمودارها و استفاده از خطوط روند رای پیش بینی
 • ابزار PIVOT TABLE
 • ماکرو نویسی
 • ایجاد ارتباط میان ورد و اکسل از طریق ابزار MAILING و غیره