ُسرفصل دوره آموزشی SQL server

1397/07/17

سرفصل دوره آموزش SQL Server 2016 Database Development

 • اصول و مفاهیم اولیه بانک­های اطلاعاتی معرفی SQL Server و تاریخچه ساختار SQL Server (Database Engine، Replication، Integration Services و ...
 • نحوه نصب و معرفی پیکربندی
 • آشنایی با ابزارها: معرفی Books Online، معرفی Configuration Manager، معرفی Management Studio، معرفی Business Intelligence Studio، معرفی Profile و معرفی و طبقه بندی بانک های اطلاعاتی
 • آشنایی با بانک های اطلاعاتی و سیستمی: معرفی مقدماتی اشیای موجود در یک بانک اطلاعاتی، آشنایی با نحوه ذخیره­ سازی یک بانک اطلاعاتی و مدیریت بانک­های اطلاعاتی Create/Drop Backup & Restore Attach, Detach Shrink
 • معرفی و طبقه­ بندی جداول: بررسی ساختار جداول ستون­ های جدول( عادی/ محاسباتی) انواع داده ه­ا
 • آشنایی با مقدار Null
 • آشنایی با Identity
 • معرفی Collation
 • جامعیت داده ­ها و استفاده از Constraintها: مفهوم جامعیت داده­ ها و معرفی روش­ها (Declarative، Procedural)، معرفی Unique & Primary Key Constraints، معرفی Check Constraint،طراحی بانک­های اطلاعاتی، تهیه فهرست جداول مورد نیاز، بهینه­ سازی طراحی و تعریف رابطه بین جداول و استفاده از Foreign Key Constraint
 • معرفی زبان T-SQL
 • معرفی و طبقه­ بندی دستورات DDL: دستور Create Database و دستور Create Table
 • آشنایی با دستورات DML: دستور Select، دستور From، دستور Where، دستور Order By، دستور Distinct، دستور Top، دستور Union، دستور Insert، دستور Update، دستور Delete و Truncate Table
 • بازیابی اطلاعات از جداول مختلف با استفاده از انواع Joinها: دستور Inner Join، دستور Outer Join و دستور Cross Join
 • جمع­ بندی اطلاعات با استفاده از دستور Group By و توابع جمع: استفاده از دستور Case، استفاده از اپراتورهای Exists و In، آشنایی با Sub Query، آشنایی با Nested Query، آشنایی با Common Table Expression - CTE، پرسش­ه ای بازگشتی (Recursive) و آشنایی با دستور Merge
 • حل تمرین و رفع اشکال
 • معرفی و طبقه ­بندی Viewها: کاربرد Viewها، نحوه ایجاد و مدیریت Viewها، استفاده از Viewها، بازیابی اطلاعات و دستکاری اطلاعات از طریق View
 • آشنایی با امکانات کنترل روند اجرای برنامه در TSQL
 • تعریف و مقداردهی متغیرها
 • تصمیم­ گیری و دستور If حلقه While
 • کنترل خطاهای زمان اجرا (Structured Exception Handling)
 • تعریف متغیر از نوع جدول
 • جداول موقتی
 • معرفی و استفاده از Cursorها: طبقه­ بندی Cursorها
 • نحوه تعریف و استفاده معرفی و طبقه­ بندی پروسیجرها
 • آشنایی با برخی پروسیجرهای سیستم در حوزه Database Catalog
 • نحوه اجرای پروسیجر مدیریت و ساخت پروسیجر پارامترها
 • خروجی مقدار برگشتی
 • معرفی و طبقه­ بندی توابع: استفاده از توابع سیستمی، توابع اسکالر، توابع جمع، توابع رتبه­ بندی، توابع جدولی، ایجاد و مدیریت توابع، توابع اسکالر، توابع جدولی نوع Inline و توابع جدولی نوع Multi Statement
 • بررسی محدودیت­ها
 • معرفی و طبقه­ بندی تراکنش­ها و مزایای استفاده از تراکنش­ها: تراکنش­ های ساده و توزیع شده، نحوه عملکرد SQL Server در رابطه با تراکنش­ها، معرفی تراکنش­ های صریح، ضمنی و خودکار (Auto Commit) و آشنایی با دستورات T-SQL در رابطه با تراکنش­ها
 • معرفی و طبقه­ بندی Triggerها: نحوه ایجاد و مدیریت Triggerهای DML و بررسی نقش آن­ها در تراکنش­های خودکار (Auto Commit)، بررسی تفاوت­های Instead Of Trigger و After Trigger، ارایه دستور العمل در استفاده از Triggerها، جامعیت داده­ ها به روش Procedural،سفارشی­ کردن خطاها محرک آغاز پردازش­ها ...، نحوه ایجاد و مدیریتTriggerهای DDL و معرفی پروسیجرهای مرتبط با مبحث Triggerها