سرفصل دوره آموزشی C++

1397/07/17

سرفصل دوره آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

  • الگوریتم: نکاتی که در نوشتن الگوریتم باید به آنها توجه داشت، ویژگی های الگوریتم تعاریف اولیه برنامه نویسی، انواع برنامه نویسی
  • تشریح مترجم زبان های برنامه نویسی، ساختار کلی نوشتن برنامه در C++ و ایجاد تابع اصلی یا بلوک اصلی Main تشریح کلیه عملگرهای زبان برنامه نویسی C++ که شامل عملگرهای محاسباتی، مقایسه ای، انتساب، ترکیبی، منطقی، بیتی و عملگر شرطی ? نوع های اطلاعاتی موجود در C++ (اعداد، کاراکترها، منطقی، رشته و...)
  • دستورات ورودی و خروجی cin و cout دستور شرط if و شرطهای تودرتو و شرطهای چند دستوری ساختار انتخاب switch و بررسی و مقایسه آن با شرط از نظر ضعف و قوت حلقه های موجود در c++ شامل for، while، do… While
  • دستورات مخصوص حلقه ها شامل break و continue آرایه ها (دریافت، نمایش، پیمایش و مقداردهی) همراه با جستجو و مرتب سازی توابع استاندارد c++ و فایلهای سرآیند مربوط به آن ها توابع فرعی اصول نوشتن توابع فرعی و فراخوانی آن ها در برنامه (دسته بندی توابع)
  • تشریح توابع عادی یا روال گونه، بازگشتی یا خود فراخوان و توابع برخط inline رشته ها string (نحوه تعریف و توابع و عملگرهتی مربوط به رشته ها). اشاره گرها pointers و عملکرد new و delete C++ (Core) Introduction To Computer And Programming Introduction To C++ Programming Control Statements(Algorithm, if, While, Do...While, ...) Functions and an Introduction to Recursion Arrays and Vectors Pointers and Pointer-Based Strings Exception Handling Searching and Sorting Data Structures
  • Classes Object Oriented Programming: Inheritance Object Oriented Programming: Polymorphism Class string and String Stream Processing Processor Sream Input/Output File Processing