سرفصل دوره آموزش Java SE8 Programming

1397/07/17

سرفصل دوره آموزش Java SE8 Programming

معرفی مفهوم برنامه نویسی و اهداف آن

بررسی تاریخچه مختصر زبانهای برنامه نویسی و مزایا و معایب هریک

معرفی ویژگی های زبان جاوا و تفاوتهای آن با سایر زبانها

بررسی مفهوم شی گرائی و ویژگی های آن

معرفی مفهوم انتزاع

معرفی مفهوم وراثت

معرفی مفهوم چندگانگی

معرفی مفهوم بسته بندی

بررسی JVM و نقش آن در انتقال پذیری برنامه ها

معرفی مدل مدیریت حافظه و روش خودکارسازی آن در جاوا

بررسی انواع متغیر ها -Value Type و Reference Type

بررسی مفهوم package و شکل کلی پروژه های Java Application

معرفی تابع main() و دستورات ورودی و خروجی

بررسی روش ورودی و خروجی کنسول

بررسی روش ورودی و خروجی دیالوگ

معرفی ساختارهای پایه برنامه نویسی جاوا،شرط،تکرار،تصمیم

معرفی ساختمان داده و انواع آن

بررسی تفاوتهای انواع ساختمان داده

بررسی آرایه های یک بعدی و چند بعدی

بررسی عملیات روی آرایه ها

معرفی توابع

بررسی انواع توابع،بازگشتی و غیر بازگشتی

بررسی انواع ورودی و خروجی تابع

معرفی class و سایر ساختارهای انتزاع و تفاوتهای آنها

بررسی روش تعریف کلاس

معرفی اعضای کلاس و بررسی نقش فیلدها

بررسی وراثت ا ز Object و تحلیل آن

بررسی مفهوم override

تعریف getter و setter

معرفی Constructor و Destructor