سرفصل آموزشی اتوکد

1397/07/21

سرفصل دوره آموزشی اتوکد دوبعدی

- آشنایی با صفحه اصلی اتوکد و نحوه چیدن toolbar

-      معرفی انواع سیستم های مختصات دهی

-     Draw

فرمان line

رسم دایره circleمعرفی کمک رسمQuadrant،Center

فرمان Rectangle

فرمان Polygon

فرمان Arc

فرمان BHatch

مبحث block،Wblock

معرفی Ellipse

معرفی Xline

معرفی Ray

مباحث Mtext،Text

حذف موضوعات از طریق دکمه Delete

فرمان Erase

-Modify

فرمان Trim

فرمان extend

فرمان offset

فرمان Fillet

فرمان Move

فرمان Copy

فرمان Scale

فرمان Rotate

فرمان chamfer

فرمان Stretch

فرمان Mirror

فرمان Array

فرمان Explode

-معرفی کمک رسم ها،Osnap،

Intersection-mid point-end point

-فرمان،Pan،Zoom

فرمانSnap،Grid،Ortho

فرامین Osnap و تکمیل فرامین

-فرمان Layer ومعرفی گزینه های وابسته به آن

فرمان Change pro،Match،Change ، properties

فرمان Minsert،Insert

معرفی Design center

 

-معرفی روش های اندازه گیری

-Dimension Style

-تقسیم ترسیمات به اندازه های مشخص

-Raster Image

-Plot Style

-Creating &Managing Layout

-External Reference

-Tile viewportوFlouting viewport