سرفصل دوره Sketchup & V-ray

1397/07/21

سرفصل دوره آموزشی Sketch up & V-ray


مقدمه ای بر نرم افزار و آشنایی با ترسیمات مقدماتی صفحه ترسیم ،اهداف دوره و تعاریف اولیه شامل لیه و صفحه و محور های ترسیم


دستورات ترسیمی شامل خطوط اشکال هندسی و غیر هندسی

دستورات ویرایشی شامل

Push/Pull – Rotate – Scale – Follow me – Move – Offset و ...

تقسیم بندی خطوط

قرینه سازی

Model info وEntity info

 


الحاق وتفریق احجام زوم، دوربین، Sand box ،Component ،Group ...

 

 

 


متریال Paint backet، تصاویر هوایی، توپوگرافی،سایه ها...

Style ، ایجاد Water mark ، تغییر خطوط توضیحی، نور روز و ...

 

 


Walk، Export، Import،Scenes، برش از مدل ساخت متن سه بعدی(3DTextShare و Placeکردن مدل توسط Google

 


Emissive – Refraction – Reflection – Mapping

افزودن مصالح – نکثیر کردن مصالح – صادر کردن مصالح – بسته بندی کردن مصالح


Global switches – Camera – Indirect Illumination – Output- Caustics – sun and sky – Displacement- Irradiance map

 


IES light – Spot light – Rectangle light – Dome light – Sphere light - Environment light

Omni light


Output Frame buffer –

VFB channels