سرفصل دوره آموزشی 3Dmax

1397/07/21

سرفصل دوره آموزشی 3Dmax

معرفی و نصب 3dsmax و آشنايي با فضای کاری نرم افزار معرفی نرم افزار 3D Max و تاکید بر کاربردهای آن در رشته های مختلف بررسی روش نصب و Crack نرم افزار

مدلسازی اشیاء اولیه استاندارد و توسعه یافته جابجایی، دوران، تغییر مقیاس اشیاء روش های مختلف copy اشیاء اصلاح کننده های پارامتریک آشنایی با اشکال دو بعدی بررسی دستورات مربوط به اشکال دو بعدی(Editable spline) بررسی روش های مدلسازی با اشکال دو بعدی دستورات بخش Compound object استفاده از Editpoly و دستورات مربوط به این اصلاح کننده برای مدلسازی به روش های مختلف

طراحی مواد آشنایی با تئوری ساخت مواد و برجسته سازی خواص مهم مواد برای طراحی در نرم افزار بررسی فاکتورهای مهم ماده نوع Standard بررسی نقوش(Maps) بررسی انواع مختلف مواد در موتور رندرScanline شناخت کتابخانه مواد

نورپردازی بررسی تئوری نورپردازی و مسائل مربوطه در دنیای واقعی شناخت نورهای Standard و خواص آنها انجام نورپردازی طبیعی و مصنوعی در فضای نرم افزار آشنایی با مفهوم روشنایی غیر مشتقیم و روشهای ایجاد ان در نرم افزار Radiosity شناسایی نورهای Photometric و خواص آنها شناخت Exposure و استفاده از آن در خروجی

تئوری دوربین (نحوه کارکرد آن) در دنیای واقعی ساخت دوربین به روشهای مختلف،بررسی خواص Physical Camera بررسی جلوه های عمق میدان وضوح و تارشدگی در اثر حرکت

انیمیشن بررسی تئوری ساخت و ایجاد انیمیشن و نحوه ادراک مغز(خطای دید) ساخت انیمیشن های پارامتریک و تبدیلی انیمیشن روی مسیر بررسی زمان در بخش Time configuration بررسی Track view رندر انیمیشن