سرفصل دوره آزمایشی مالی خدماتی

1397/07/24

سرفصل آموزشی دوره حسابداری مالی خدماتی

-تعاریف و مفهوم حسابداری( اصول مفروضات، تاریخچه حسابداری)

-گزارشهای مالی میان دوره  ای و انواع ترازهای آزمایشی

-آنالیز پروسه حسابداری از ابتدا تا بستن حسابها

-چگونگی ثبت وقایع مالی شامل صدور سند،دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر معین و نحوه تحریر دفاتر قانونی

-حسابداری وجوه نقد و بانک ، حسابها و اسناد دریافتنی ، استهلاک دارایی های ثابت

- تهیه صورت های مالی نهایی ، بستن حسابها ، سند افتتاحیه ، تراز های آزمایشی

- اثرات وقایع مالی بر روی فرمول تراز نامه و تعریف انواع حسابها و ماهیت آنها