سرفصل دوره آموزشی مالی بازرگانی

1397/07/24

سرفصل آموزشی دوره حسابداری مالی بازرگانی

-نحوه ثبت فاکتور خرید و فروش و چگونگی ثبت آن در دفاتر حسابداری

-تهیه صورت های مالی در موسسات بازرگانی

-آشنایی با استهلاک و داراییهای ثابت و روش های محاسبه آن

- حسابداری موجودی کالا و روش های قیمت گذاری در سیستم های کنترل ادواری و کنترل دائمی موجودیها

-حسابداری حسابهای دریافتنی و مطالبات مشکوک الوصول

-حسابداری اسناد دریافتی ، سفته و ..