حسابداری ویژه بازار کار

1397/08/05

1-  حسابداری مالی خدماتی
2-  حسابداری مالی بازرگانی 
3-  حسابداری حقوق و دستمزد
4-  چرخه حسابداری شرکتهای بازرگانی (حسابداری با متدکارگاهی با نرم افزار سپیدار و آموزش نرم افزار هلو، آشنایی اکسل در حسابداری)